Η ακρόαση της φωνής του Θεού είναι κομβικής σημασίας για να είναι κανείς φρόνιμη παρθένα και να παρευρεθεί στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου

2019-08-30

Η παραβολή των φρόνιμων παρθένων

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ' εαυτών έλαιον· αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο. Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». (Ματθ. 25:1-12).

Η ανάγνωση της Βίβλου και η συχνή προσευχή, η σκληρή εργασία και η προσεκτική αναμονή της έλευσης του Κυρίου, κάνουν κάποιον φρόνιμη παρθένο;

Κάθε αδελφός και αδελφή που πιστεύει ειλικρινά στον Κύριο ελπίζει να είναι μια φρόνιμη παρθένος που θα μπορέσει να καλωσορίσει τις έσχατες ημέρες την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, του Σωτήρα μας, και να παρευρεθεί στο γαμήλιο δείπνο μαζί Του. Για τον σκοπό αυτό, μερικοί άνθρωποι διαβάζουν συχνά τη Βίβλο, προσεύχονται και μένουν σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι, κάποιοι εργάζονται σκληρά, κάνουν δωρεές και ξοδεύουν τον εαυτό τους, ενώ μερικοί παρευρίσκονται με συνέπεια στις συγκεντρώσεις και περιμένουν προσεκτικά την έλευση του Κυρίου και ούτω καθεξής. Ο καθένας από εμάς ετοιμάζεται, ξοδεύει τον εαυτό του και αναμένει με τον δικό του τρόπο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε οι φρόνιμες παρθένες και ότι σίγουρα θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Και όμως, σήμερα, υπάρχουν όλο και περισσότερα περιστατικά λιμών, επιδημιών και σεισμών σε ολόκληρο τον κόσμο, πόλεμοι ξεσπούν συνεχώς και συχνά εμφανίζονται ματωμένα φεγγάρια που προκαλούν δέος. Οι προφητείες που προβλέπουν την επιστροφή του Κυρίου έχουν πλέον ουσιαστικά εκπληρωθεί και, όπως θα έπρεπε να αναμένεται, ο Κύριος θα επιστρέψει. Έχουμε παραμείνει σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι για πάρα πολλά χρόνια, πώς λοιπόν γίνεται από την άλλη να μην έχουμε ακόμη καλωσορίσει τον Κύριο; Ορισμένοι αδελφοί και αδελφές δεν μπορούν να μην αρχίσουν να ανησυχούν: «Η προετοιμασία του λαδιού μας με αυτόν τον τρόπο δεν συνάδει με το θέλημα του Κυρίου; Τι ακριβώς είναι οι φρόνιμες παρθένες; Και ποιες είναι οι μωρές παρθένες; Πώς θα πρέπει οι φρόνιμες παρθένες να προετοιμάζουν το λάδι για να καλωσορίσουν τον Κύριο και να παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου;»

Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες;

Όσον αφορά αυτά τα ερωτήματα, μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις εξετάζοντας ποιοι άνθρωποι αναγνώρισαν τον Κύριο Ιησού ως τον Μεσσία των προφητειών και ποιοι άνθρωποι έχασαν τη σωτηρία του Κυρίου πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε στον κόσμο να επιτελέσει το έργο Του. Στο τέλος της Εποχής του Νόμου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι κινδύνευαν να καταδικασθούν σε θάνατο επειδή δεν ήταν σε θέση να τηρήσουν τον νόμο. Για να σώσει τον άνθρωπο και για να μην τον καταδικάσει και τον καταραστεί ο νόμος, ο Θεός ενσαρκώθηκε σε Κύριο Ιησού και επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, προσέφερε την οδό «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 4:17) στον άνθρωπο κι έκανε πολλά θαύματα, όπως το να κατευνάσει τους ανέμους και τη θάλασσα, να ταΐσει τους πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε άρτους και δύο ιχθύες και να επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή με έναν του λόγο. Όσοι αναζητούσαν πραγματικά την αλήθεια και λαχταρούσαν να εμφανιστεί ο Θεός, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ματθαίος, αντιλήφθηκαν την εξουσία και δύναμη του Θεού μέσα από τα λόγια και το έργο του Κυρίου Ιησού. Τον αναγνώρισαν συνεπώς ως τον Μεσσία που έλεγαν οι προφητείες ότι θα έλθει και έτσι ακολούθησαν τον Κύριο και έλαβαν τη σωτηρία Του. Επιπλέον, η Σαμαρείτισσα άκουσε τον Κύριο να αποκαλύπτει τα μυστικά που είχε θαμμένα στην καρδιά της, συνειδητοποίησε ότι μόνον ο Θεός θα μπορούσε να φέρει στο φως όλα τα σκοτεινότερα μυστικά ενός ατόμου και έτσι αναγνώρισε τον Κύριο Ιησού ως Μεσσία, ως τον Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί άκουσαν τη φωνή του Θεού στον λόγο του Κυρίου Ιησού και αναγνώρισαν τον Κύριο Ιησού ως τον ίδιο τον Θεό - ήταν οι φρόνιμες παρθένες και αυτοί υποδέχτηκαν τον Νυμφίο και παρέστησαν στο δείπνο μαζί Του. Όσο για τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, όμως, αν και ήταν πολύ εξοικειωμένοι με τη Βίβλο, αν και κήρυτταν παντού το ευαγγέλιο, υπέφεραν πολύ και πλήρωναν μεγάλο τίμημα, ήταν αλαζονικοί και υπερόπτες και προσκολλήθηκαν στις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους, πιστεύοντας ότι κάποιος που δεν ονομάζεται Μεσσίας δεν μπορεί επ' ουδενί να είναι Θεός. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού διέθεταν εξουσία και δύναμη, παρά ταύτα όμως οι Φαρισαίοι όχι μόνο δεν αναζήτησαν την αλήθεια μέσα από τον λόγο Του, αλλά και προσπάθησαν να βρουν λάθη σε αυτόν, Τον κατέκριναν και βλασφήμησαν εις βάρος Του, και εξαπάτησαν και παρεμπόδισαν τους Εβραίους πιστούς ώστε να μην Τον ακολουθήσουν. Έφτασαν ακόμη και στο σημείο να συνεννοηθούν με τις ρωμαϊκές αρχές να σταυρώσουν τον Κύριο Ιησού. Έγιναν έτσι άνθρωποι που πίστευαν στον Θεό, όμως παρά ταύτα τον αντέκρουσαν, προσέβαλαν τη διάθεσή Του και υπέστησαν την οργή και την τιμωρία Του.

Από αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι φρόνιμες παρθένες ήταν φρόνιμες επειδή πρόσεχαν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και, μόλις μπόρεσαν να καταλάβουν τη φωνή του Θεού, ήταν τότε σε θέση να αποδεχθούν την αλήθεια και να καλωσορίσουν την εμφάνισή Του. Οι μωρές παρθένες, ωστόσο, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δεν κατάλαβαν τη φωνή του Θεού και, έτσι, αν και άκουσαν τις ομιλίες της αλήθειας, και πάλι δεν βγήκαν να αναζητήσουν, δεν τις αποδέχτηκαν και δεν υποτάχθηκαν σε αυτές. Απλώς προσκολλήθηκαν πεισματικά στις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους και απέρριψαν την εμφάνιση και το έργο του Θεού και, έτσι, τελικά έχασαν τη σωτηρία Του. Αυτό αποδεικνύει επαρκώς ότι το εάν μπορεί να γίνει κάποιος φρόνιμη παρθένα δεν εξαρτάται από το πόσον καιρό πιστεύει στον Θεό, πόση γνώση της Βίβλου καταλαβαίνει, πόσο φαίνεται να δουλεύει και να κοπιάζει ή πόσο υποφέρει ή ξοδεύει τον εαυτό του, αλλά μάλλον εξαρτάται από το εάν προσέχει να ακούσει τη φωνή του Θεού και εάν μπορεί να την καταλάβει ή όχι. Ακριβώς όπως είπε και ο Κύριος Ιησούς: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». (Ιωάν. 10:27). Εάν ζούμε μέσα στις δικές μας αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες και πιστεύουμε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διαβάζουμε τη Βίβλο, να προσευχόμαστε, να παραμένουμε σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι, να παρευρισκόμαστε σε συγκεντρώσεις, να περιμένουμε προσεκτικά, να εργαζόμαστε σκληρά για τον Κύριο, να κάνουμε δωρεές και να ξοδεύουμε τον εαυτό μας, δεν προσέχουμε όμως να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και δεν αναζητούμε ούτε διερευνούμε τις ομιλίες της αλήθειας, ακόμη και όταν τις ακούμε, τότε ενδεχομένως να γίνουμε μωρές παρθένες και να μας εγκαταλείψει ο Κύριος!

Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθούν οι φρόνιμες παρθένες ως προς την επιστροφή του Κυρίου τις έσχατες ημέρες;

Βρισκόμαστε πλέον στην κρίσιμη στιγμή της επιστροφής του Κυρίου Ιησού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού».(Αποκ. 3:20). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι». (Ιωάν. 10:27). Και στα κεφάλαια 2 και 3 της Αποκάλυψης, υπάρχει πολλές φορές η προφητεία: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Από αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, έχει ακόμη πράγματα να πει στις εκκλησίες και θα μας οδηγήσει να καταλάβουμε και να εισέλθουμε σε όλες τις αλήθειες. Για να το πούμε με άλλο τρόπο, όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει, θα χρησιμοποιήσει τις ομιλίες Του για να αναζητήσει τα πρόβατά Του. Οι φρόνιμες παρθένες έχουν και καρδιά και πνεύμα, και όταν ακούσουν κάποιον να μαρτυρά την είδηση ​​της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, θα μπορούν στη συνέχεια να αναζητήσουν θετικά και ενεργά και να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναζήτησης και διερεύνησης, οι φρόνιμες παρθένες είναι λοιπόν σε θέση να αναγνωρίσουν τη φωνή του Κυρίου και, κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούν στη συνέχεια να ανοίξουν την πόρτα στην καρδιά τους, να καλωσορίσουν τον Κύριο και να παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο μαζί Του.

Πώς να διακρίνετε τη φωνή του Θεού

Όταν ακούμε την είδηση της επιστροφής του Κυρίου, τότε, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή Του; Ποιες είναι οι αρχές για να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και ποια βασικά σημεία πρέπει να κατανοήσουμε;

1. Ο λόγος του Θεού αποτελεί έκφραση της διάθεσής Του και κατέχει και δύναμη και εξουσία

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αρχή, ο Θεός χρησιμοποίησε λόγους για να δημιουργήσει τον κόσμο και όλα τα πράγματα. Προτού καλά-καλά προφέρει μια λέξη, γίνεται πράξη. Ο Θεός μιλά και γίνεται, διατάζει και στέκεται ακλόνητο - αυτό είναι το πιο προφανές χαρακτηριστικό του λόγου του Θεού. Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός υποσχέθηκε οι απόγονοι του Αβραάμ να είναι πολυάριθμοι όσο και τα αστέρια στον ουρανό ή οι κόκκοι της άμμου, και έτσι έγινε. Ό, τι λέει ο Θεός θα επιτευχθεί, και αυτή είναι η εξουσία και η δύναμη του λόγου Του. Ο Ιεχωβά Θεός είπε: «Ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με· και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλαττόντων τα προστάγματά μου». (Δευτ. 5:9-10). Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών». (Ματθ. 18:3). «Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». (Ματθ. 12:31-32). «Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος αναιτίως κατά του αδελφού αυτού θέλει είσθαι ένοχος εις την κρίσιν· και όστις είπη προς τον αδελφόν αυτού Ρακά, θέλει είσθαι ένοχος εις το συνέδριον· όστις δε είπη Μωρέ, θέλει είσθαι ένοχος εις την γέενναν του πυρός». (Ματθ. 5:22). Ο λόγος του Θεού κρύβει εξουσία και δύναμη, αλλά και τη διάθεσή Του. Από τον λόγο του Θεού, μπορούμε όχι μόνο να δούμε ότι ο λόγος Του κυβερνά και διαχειρίζεται τα πάντα, αλλά και να δούμε ότι ο λόγος Του δίνει υποσχέσεις και προσδίδει ευλογίες στους ανθρώπους, αλλά και μπορεί επίσης να καταραστεί την παρακοή και ανυπακοή τους. Έναντι όσων Τον αγαπούν, ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και καλοσύνη με αγάπη, ενώ έναντι όσων Τον αψηφούν, είναι γεμάτος μεγαλοπρέπεια και οργή, επιτρέποντάς μας έτσι να δούμε τη δίκαιη διάθεσή Του που δεν ανέχεται καμία προσβολή. Από αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι καθ' ολοκληρία έκφραση της διάθεσής Του και αυτού που κατέχει και είναι και ότι, ακόμη περισσότερο, κρύβει τη μοναδική εξουσία και δύναμη του Δημιουργού. Κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορεί να εκφράσει τον λόγο του Θεού, εάν κατανοήσουμε το γνώρισμα αυτό που έχει ο λόγος του Θεού, τότε θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε με ακρίβεια τη φωνή Του.

2. Ο λόγος του Θεού μπορεί να αποκαλύψει τα μυστήρια του έργου διαχείρισής Του

Οι ομιλίες του Θεού είναι κατ' ανάγκην ικανές να αποκαλύψουν τα μυστήρια του έργου διαχείρισής Του. Για παράδειγμα, υπήρχε προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έλθει ο Ηλίας, όταν όμως ήλθε, κανείς δεν τον αναγνώρισε. Μόνον όταν ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε αυτό το μυστήριο, λέγοντας «Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη». (Ματθ. 11:14), συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο προφήτης Ηλίας. Επιπλέον, Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 4:17). «Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίον ερρίφθη εις την θάλασσαν και συνήγαγεν από παντός είδους· το οποίον, αφού εγεμίσθη, ανεβίβασαν επί τον αιγιαλόν και καθήσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε αχρεία έρριψαν έξω. Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων». (Ματθ. 13:47-50). «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». (Ματθ. 7:21). Μόνον όταν ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών μπορέσαμε να κατανοήσουμε ότι μόνον όσοι μετανοούν πραγματικά και πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μπορούν να εισέλθουν στην επουράνια βασιλεία. Οι κακοί, που δεν μετανοούν αληθινά, από την άλλη πλευρά, δεν θα είναι σε θέση να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Εκτός αυτού, ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε επίσης ότι θα επιστρέψει και ότι ο Υιός του ανθρώπου θα επιτελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες και θα οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων, μετατρέποντάς τους σε νικητές πριν από την έλευση των καταστροφών. Προφήτευσε επίσης πράγματα όπως η εκδήλωση της βασιλείας του Χριστού. Γιατί ήταν ο Κύριος Ιησούς ικανός να μας πει για αυτά τα μυστήρια; Ήταν επειδή ο Κύριος Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός και μόνον ο Θεός γνωρίζει τι είδους ανθρώπους θέλει η βασιλεία των ουρανών, τι έργο θα επιτελέσει ο Θεός τις έσχατες ημέρες και τι θα επιτύχει τελικά με τη σωτηρία της ανθρωπότητας εκ μέρους Του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μόνον οι ομιλίες του Θεού μπορούν να αποκαλύψουν τα μυστήρια του έργου διαχείρισής Του και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα προσεγγίσει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της φωνής του Θεού.

3. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια που μπορεί να επιλύσει τα πραγματικά μας προβλήματα και να μας δείξει το μονοπάτι της άσκησης στην πράξη

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή·» (Ιωάν. 14:6). Κάθε λέξη που λέει ο Θεός είναι η αλήθεια, ο Θεός είναι η πηγή των ζώντων υδάτων που εκφράζει την αλήθεια, παρέχοντάς μας μια σταθερή ροή αλήθειας σύμφωνα με τις ανάγκες μας ως διεφθαρμένων ανθρώπων και επιτρέποντάς μας να προχωρήσουμε. Προς το τέλος της Εποχής του Νόμου, για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να τηρούν τον νόμο ή τις εντολές και κινδύνευαν όλοι να καταδικαστούν και να θανατωθούν από τον νόμο. Ο Θεός ενσαρκώθηκε προσωπικά σε Κύριο Ιησού και εμφανίστηκε και επιτέλεσε το έργο Του. Με τη θέσπιση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, εξέφρασε την οδό της μετανοίας και έδειξε σε όσους Τον ακολουθούσαν το συγκεκριμένο μονοπάτι της πρακτικής που χρειάζονταν. Σε σχέση με την προσευχή, για παράδειγμα, Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι». (Ιωάν. 4:24). «Όταν δε προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε ως οι εθνικοί· διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή». (Ματθ. 6:7). Σε σχέση με τη συναναστροφή των ανθρώπων μεταξύ τους, Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι εάν αγαπήσητε τους αγαπώντάς σας, ποίον μισθόν έχετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσι το αυτό; και εάν ασπασθήτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσιν ούτως; εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος».(Ματθ. 5:46-48). «Μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε· διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε θέλετε κριθή, και με οποίον μέτρον μετρείτε θέλει αντιμετρηθή εις εσάς». (Ματθ. 7:1-2). Από τα λόγια του Κυρίου Ιησού, κερδίσαμε μια νέα οδό που ήταν υψηλότερη από τον νόμο και επιλύθηκαν όλα τα πολύπλευρα πραγματικά προβλήματα και οι δυσκολίες μας. Ταυτόχρονα, βρήκαμε επίσης ένα ακριβέστερο μονοπάτι πρακτικής, και όταν πράττουμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Κυρίου, τότε μπορούμε να απολαύσουμε το έργο και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και με τη σχέση μας προσεγγίζουμε τον Θεό. Είναι επομένως προφανές ότι τα λόγια αυτά που εξέφρασε ο Κύριος Ιησούς ήταν ό, τι χρειάζονταν οι άνθρωποι την Εποχή της Χάριτος και, το σημαντικότερο, έγιναν η παροχή της ζωής μας. Ποια λόγια θα εκφράσει λοιπόν ο Θεός τις έσχατες ημέρες για να μας οδηγήσει; Για να κατανοήσουμε αυτήν την ερώτηση, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ένα πραγματικό γεγονός: ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, αν και συγχωρηθήκαμε όμως λόγω της πίστης μας στον Κύριο, η αμαρτωλή μας φύση παραμένει ανεπίλυτη και, συνεπώς, εξακολουθούμε να είμαστε ικανοί να αμαρτάνουμε συχνά και να μην μπορούμε να κάνουμε πράξη τις διδασκαλίες του Κυρίου. Ο Κύριος είναι άγιος, και αν δεν καθαρθεί η αμαρτωλή μας φύση, τότε δεν έχουμε τρόπο να επιτύχουμε τον έπαινό Του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα επιστρέψει τις έσχατες ημέρες για να εκφράσει τον λόγο Του και να επιτελέσει το έργο της κάθαρσης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα·» (Ιωάν. 12 47-48). Στην προς Εβραίους επιστολή 9:28, λέει: «Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν». Μπορούμε να διαπιστώσουμε από αυτό ότι, τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να κρίνει και να καθάρει τον άνθρωπο και να μας σώσει εντελώς από τα δεσμά της αμαρτίας. Οι φρόνιμες εκείνες παρθένες που αναμένουν προσεκτικά να ακούσουν τη φωνή του Νυμφίου θα πρέπει να είναι κάπως εμπνευσμένες. Εάν ακούσουν κάποιον να κηρύττει ότι ο Κύριος επέστρεψε για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, τότε θα πρέπει να ακούσουν με μεγάλη προσοχή. Εφόσον ο λόγος μπορεί να εκθέσει τη διαφθορά τους, να τους δείξει το μονοπάτι να καθαρθούν από την αμαρτία και να τις προμηθεύσει με ζωή, τότε ο λόγος αυτός θα είναι πράγματι η φωνή του Θεού.

4. Ο Θεός εξετάζει εξονυχιστικά τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και μπορεί να διαβλέψει και να εκθέσει τη διαφθορά των ανθρώπων

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και το Πνεύμα Του εξετάζει εξονυχιστικά τα πάντα. Ο Θεός μάς γνωρίζει σαν την παλάμη του χεριού Του και μόνον ο λόγος Του μπορεί να εκθέσει την πηγή της διαφθοράς μας και την ουσία της φύσης μας. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν το Πνεύμα του Θεού στον ουρανό που υλοποιήθηκε ως συνηθισμένη σάρκα. Επομένως, τα λόγια του Κυρίου Ιησού μπόρεσαν να εκθέσουν αμέσως την ανθρώπινη ουσία μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Φαρισαίοι εκείνη την εποχή ήταν άνθρωποι που υπηρετούσαν τον Θεό με ευσέβεια στα μάτια του κοινού εβραϊκού λαού. Ο Κύριος Ιησούς, ωστόσο, εξέτασε εξονυχιστικά τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και διέβλεψε την ουσία της φύσης των Φαρισαίων, που αγαπούσαν την αδικία και μισούσαν την αλήθεια, και τους εξέθεσε λέγοντας: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». (Ματθ. 23:27). «Αλλ' ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην». Ματθ. 23:13). «Όφεις, γεννήματα εχιδνών· πως θέλετε φύγει από της καταδίκης της γεέννης;» (Ματθ. 23:33). Ο Θεός εξετάζει εξονυχιστικά τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και μπορεί να διαβλέψει την αμαρτία που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Ήξερε ότι η φύση των Φαρισαίων μισούσε την αλήθεια, αλλά και Εκείνον, και γνώριζε ότι είναι αντίχριστοι που είχαν ταχθεί εναντίον Του. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς εξέθεσε τις κακές πράξεις των Φαρισαίων και τους καταδίκασε για τις αμαρτίες τους. Μπορούμε επομένως να διαπιστώσουμε ότι ο Θεός είναι η αλήθεια και ο λόγος Του είναι το φως, όλο το σκοτάδι και το κακό πρέπει να αποκαλυφθούν από τον λόγο Του! Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια για να κρίνει όλη την αδικία μας και πρέπει αναγκαστικά να εκθέσει όλες μας τις σατανικές διεφθαρμένες διαθέσεις οι οποίες παραμένουν άγνωστες για μας, ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τη διαφθορά μας. Μόνον εάν είμαστε σαν τις φρόνιμες παρθένες και έχουμε καρδιά που σέβεται τον Θεό και αποδέχεται την αλήθεια θα μπορέσουμε να λάβουμε τη σωτηρία του Θεού των εσχάτων ημερών.

Προαναφέρθηκαν οι κύριες αρχές και διαδρομές για το πώς μπορούμε να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού. Καταλαβαίνοντας και κατανοώντας αυτές τις αρχές, όταν ακούμε κάποιον να πιστοποιεί ότι ο Κύριος επέστρεψε και μας έφερε τις ομιλίες που εκφωνεί το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες, και όταν το αναζητούμε θετικά και ενεργά και ακούμε αυτά τα λόγια με την καρδιά μας, τότε θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε σωστά τη φωνή του Θεού και να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Επομένως, εάν επιθυμούμε να γίνουμε φρόνιμες παρθένες, τότε θα πρέπει να παραιτηθούμε από τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μας, να επικεντρωθούμε στο να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να τη διακρίνουμε ως φωνή του Θεού σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των ομιλιών Του και στη συνέχεια να την αποδεχτούμε και να υποταχθούμε σε αυτή και να ακολουθήσουμε από κοντά τα βήματα του Αρνίου. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τη συνεχώς ρέουσα παροχή του ζώντος ύδατος της ζωής και να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Εάν ακούσουμε τις ομιλίες του Κυρίου που επέστρεψε και δεν τις αναζητήσουμε, ούτε τις αποδεχθούμε αλλά, αντιθέτως, παραμείνουμε δέσμιοι των αντιλήψεων και των φαντασιοκοπιών μας, πιστεύοντας ότι εφόσον διαβάζουμε τη Γραφή και προσευχόμαστε συχνά και εργαζόμαστε σκληρά για τον Κύριο τότε θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο Ιησού, και δεν αναζητούμε ούτε διερευνούμε το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών, τότε θα γίνουμε μωρές παρθένες και θα έχουμε χάσει για πάντα την ευκαιρία να λάβουμε τη σωτηρία του Θεού των εσχάτων ημερών!

Ευχαριστώ τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού. Είθε να γίνουμε όλοι φρόνιμες παρθένες που μπορούν να καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και να παρευρεθούν στο δείπνο στο πλευρό Του. Αμήν!

✿▄─▄❀▄─▄✿▄─▄❀▄─▄✿▄─▄❀▄─▄✿▄─▄❀▄─▄✿

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε