Πώς ακριβώς έρχεται ο Κύριος; - Δεν μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο της επιστροφής του Κυρίου Ιησού

2020-05-26

Έχω πιστέψει στον Κύριο εδώ και πολλά χρόνια. Περιμένω την επιστροφή του Κυρίου όπως πολλοί αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω. Ειδικά όταν βλέπω ότι πολλές προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού έχουν ήδη εκπληρωθεί. Η καρδιά μου είναι πιο ανήσυχη. Η Βίβλος λέει: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. 1:11). Εκείνη την εποχή, ο Κύριος επέτρεψε πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, αλλά τώρα έχουν εμφανιστεί οι οιωνοί της επιστροφής του Κυρίου. Γιατί δεν έχουμε δει τον Κύριο να μας αρπάξει πάνω σε ένα σύννεφο; Ήμουν τόσο ανήσυχος και ανησυχούσα που φοβόμουν ότι θα χάσω την ευκαιρία της επιστροφής του Κυρίου. Γι 'αυτόν τον λόγο, συχνά προσεύχομαι στον Κύριο και ζητούσα τον Κύριο να με οδηγήσει έτσι ώστε να μπορώ να καταλάβω πώς να καλωσορίσω την επιστροφή του Κυρίου και να μην απορριφθώ.

Αργότερα, ζήτησα από έναν αδελφό που κήρυττε για πολλά χρόνια: «οι ημέρες της επιστροφής του Κυρίου πλησιάζει. Πώς μπορούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου;» Ο αδελφός μου κοινώνησε: Η Βίβλος λέει: «Θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. 1:11). Όλοι πιστεύουμε ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, σίγουρα θα έρθει πάνω ένα λευκό σύννεφο. Ωστόσο, αδελφοί και αδελφές που είναι εξοικειωμένοι με τη Βίβλο γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα κεφάλαια στη Βίβλο που προφήτευσαν την επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Για παράσειγμα: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24:36). «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκάλυψη 3:3). «Θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου καθ' ην ημέραν δεν προσμένει και καθ' ην ώραν δεν εξεύρει [...]» (Ματθ. 24:50). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7). Πολλές από τα εδάφια που προφητεύουν την επιστροφή του Κυρίου λένε ότι ο Κύριος έρχεται πάνω σε σύννεφα και όλοι θα Τον δουν, και κάποια λένε ότι έρχεται σαν κλέφτης και κανείς δεν ξέρει. Από εδώ μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τον οποίο επιστρέψει ο Κύριος: ο ένας είναι να κατέβει ανοιχτά με τα σύννεφα και ο άλλος να έρθει κρυφά σαν κλέφτης. Πιστεύουμε ότι κανένα από τα λόγια του Κυρίου δεν θα μείνει ανεκπλήρωτο και οι δύο αυτοί τρόποι θα εκπληρωθούν. Πώς λοιπόν οι δύο αυτοί τρόποι θα γίνουν πραγματικότητα; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα [...]» (Ιωάν. 12:48). «και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Ιωάν. 5:27). Και η επιστολή του Πέτρου: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17). Από αυτούς τους στίχους μπορούμε να γνωρίσουμε ότι ο Θεός θα επιτελέσει ακόμα ένα βήμα του έργου της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και είναι ο ενσαρκωμένος Θεός που θα εκτελέσει την κρίση. Ο Θεός θα εκφράσει τα λόγια για να κρίνει τους ανθρώπους και εκείνοι που αναλαμβάνουν την κρίση του Θεού εξαγνίζονται και τελικά θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που απλώς περιμένουν τον Θεό να κατέβει πάνω σε σύννεφα με τις αντιλήψεις τους και να μην δεχτούν το έργο της κρίσης ενσάρκωσης του Θεού, θα χάσουν την ευκαιρία να υποδεχτούν τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός αποκάλυψε το σιτάρι, την ήρα, τα πρόβατα, τα ερίφια, τους καλούς υπηρέτες, τους κακούς υπηρέτες μέσω του μυστικού έργου της ενσάρκωσης. Τελικά, εκείνοι οι Εθνικοί που αντιστέκονται στον Θεό και εκείνοι που δεν αποδέχονται την αλήθεια θα πέσουν στη μεγάλη καταστροφή, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια τους.

Η προφητρεία της Αποκάλυψης: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7). Αυτό εκπληρώνει έτσι.

Όταν άκουσα αυτό, είπα στον φίλο μου: Η επικοινωνία σου είναι πολύ φωτεινή. Φαίνεται ότι σκεφτήκαμε ότι η επιστροφή του Κυρίου είναι πάρα πολύ εύκολη. Ευτυχώς, μίλησα μαζί σας σήμερα για αυτό και γνώρισα ότι στη Βίβλο δεν υπάρχει μόνο η προφητεία της κάθοδου του Κυρίου πάνω σε σύννεφα και η μυστική κάθοδος Του, αλλιώς θα είναι εύκολο να χάσω την μυστική επιστροφή του Κυρίου!

Προτεινόμενα:  Δευτέρα Παρουσία


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε