Γιατί ο Θεός σώζει τον άνθρωπο με την ενσάρκωση Του στην Εποχή της Χάριτος;

2020-06-21

Μέσα από την προηγούμενη συζήτηση και επικοινωνία, καταλάβαμε ότι ο Θεός ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο Του σύμφωνα με τις ανάγκες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, έτσι ώστε να μπορεί να επωμιστεί την προσφορά περί αμαρτίας της ανθρωπότητας. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί τη δεύτερη πτυχή του αποτελέσματος να ενσαρκωθεί ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους στην Εποχή της Χάριτος: ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο Του, για να μπορέσει να έρθει απευθείας σε επαφή με τους ανθρώπους.

Στη Βίβλο καταγράφει: «Και ότε η φωνή της σάλπιγγος προέβαινεν αυξανομένη σφόδρα, ο Μωϋσής ελάλει και ο Θεός απεκρίνετο προς αυτόν μετά φωνής. Και κατέβη ο Κύριος επί το όρος Σινά, επί την κορυφήν του όρους· και εκάλεσε Κύριος τον Μωϋσήν επί την κορυφήν του όρους, και ανέβη ο Μωϋσής. Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Καταβάς, διαμαρτυρήθητι προς τον λαόν, μήποτε υπερβώσι τα όρια και αναβώσι προς τον Κύριον διά να περιεργασθώσι και πέσωσι πολλοί εξ αυτών· και οι ιερείς δε οι πλησιάζοντες προς τον Κύριον ας αγιασθώσι, διά να μη εξορμήση ο Κύριος επ' αυτούς» (Έξ 19: 20-22) «Και πας ο λαός έβλεπε τας βροντάς και τας αστραπάς και την φωνήν της σάλπιγγος και το όρος καπνίζον· και ότε ο λαός είδε ταύτα, απεσύρθησαν και εστάθησαν μακρόθεν. Και είπον προς τον Μωϋσήν, συ λάλησον προς ημάς και θέλομεν ακούσει και ας μη λαλήση προς ημάς ο Θεός, διά να μη αποθάνωμεν»(Έξ 20: 18-19)

Από αυτούς τους στίχους γνωρίζουμε ότι οι διεφθαρμένοι μας άνθρωποι δεν μπορούν να αγγίξουν το Πνεύμα του Θεού. Αν αγγίζουν, θα πανικοβληθούν, να πέσουν χτυπημένοι στη γη και ακόμη θα πληγούν από το Πνεύμα του Θεού. Εάν πληγούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, πώς θα μπορούσε ο Θεός να σώσει την ανθρωπότητα; Επομένως, για να σώσει τους ανθρώπους στην Εποχή της Χάριτος, ο Θεός θα έπρεπε να επιτελέσει το έργο Του με την ενσαρκωμένη Του για να επιτύχει αποτελέσματα.

Όπως ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η σωτηρία του ανθρώπου από τον Θεό δεν επιτελείται απευθείας μέσω του Πνεύματος ή ως Πνεύμα, διότι το Πνεύμα Του δεν μπορεί ούτε να το αγγίξει ούτε να το δει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσεγγίσει ο άνθρωπος. Αν προσπαθούσε να σώσει τον άνθρωπο άμεσα μέσω του Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να λάβει τη σωτηρία Του. Και αν δεν ήταν ο Θεός που ενδύθηκε την εξωτερική μορφή ενός δημιουργημένου ανθρώπου, δεν θα ήταν σε θέση να λάβει αυτή τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να τον πλησιάσει, όπως όταν δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει το σύννεφο του Ιεχωβά. Μόνο μέσω της ενσάρκωσής Tου σε δημιουργημένο άνθρωπο, δηλαδή, μόνο θέτοντας την οδό Του στη σάρκα που θα γίνει,θα μπορεί προσωπικά να εμφυσήσει την οδό σε όλους όσους Τον ακολουθούν. Μόνο τότε ο άνθρωπος θα μπορέσει να ακούσει ο ίδιος την οδό Του, να δει την οδό Του και να λάβει την οδό Του, τότε μέσω αυτού θα σωθεί πλήρως. Εάν ο Θεός δεν ενσαρκωνόταν, κανένας θνητός δεν θα λάμβανε τόσο μεγάλη σωτηρία, και δεν θα σωζόταν ούτε ένας άνθρωπος. Εάν το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν απευθείας μεταξύ των ανθρώπων, ο άνθρωπος θα πλήττονταν ή θα παρασυρόταν πλήρως και θα φυλακιζόταν από τον Σατανά, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να συγχρωτιστεί με τον Θεό.»

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε πολλά στην Εποχή της Χάριτος, όπως αποκαλύπτοντας τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, θεσπίζοντας νέες εντολές, αφήνοντας τους ανθρώπους να είναι σαν το φως του κόσμου και το αλάτι της γης, και αγαπώντας τους εχθρούς... Θεράπευσε ασθένειες, έβγαλε τα δαιμόνιά τους, άφησε τους τυφλούς να δουν, και τους παράλυτους να περπατήσουν και ούτω καθεξής. Αυτά τα έργα απαιτούν πραγματική επαφή μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων για να επιτύχουν. Ο Παντοδύναμος Θεός επίσης έχει εκφράσει περισσότερα λόγια για αυτή την πτυχή της αλήθειας. Πιστεύω ότι μετά την ανάγνωση αυτών των λόγων του Θεού, μπορείτε να καταλάβετε με σαφήνεια το παραπάνω ζήτημα.


© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε