Πώς θα πρέπει να «είμαστε έτοιμοι» για να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου;

2019-06-17

«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή». (Ματθ. 5:6). «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν». (Ματθ. 5:8).

Σήμερα, όλες οι μορφές καταστροφών ανά τον κόσμο, γίνονται όλο και πιο τρομερές, και οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου βασικά εκπληρώνονται. Εμείς οι χριστιανοί περιμένουμε με ανυπομονησία τον ερχομό του Κυρίου και την αρπαγή. Σκέφτομαι τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». (Ματθ. 24:44). Ο Κύριος μας υπενθυμίζει πως πρέπει να ετοιμαζόμαστε σοβαρά για να υποδεχθούμε τον ερχομό Του, αλλά πώς ακριβώς θα το κάνουμε αυτό;

1. Να ετοιμάσουμε τα «πνευματικά μας αυτιά» και να μάθουμε να ακούμε την φωνή του Κυρίου

Έχει προφητευθεί πολλές φορές στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». (Αποκ. 2:17). Και ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». (Αποκ. 3:20). Αυτές οι δύο περικοπές από την Βίβλο μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να εστιάζουμε στην ακρόαση των λόγων του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Όταν ο Κύριος «χτυπά», πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε να ακούσουμε την φωνή του Κυρίου, και η φωνή του Κυρίου αναφέρεται στα λόγια του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς κάποτε προφήτευσε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». (Ιωάν. 16:12-13). Από το κείμενο, μπορούμε να δούμε πως, όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα μιλήσει και θα εργαστεί, θα αποκαλύψει όλα τα μυστήρια, θα μας πει όλη την αλήθεια που δεν κατανοούμε, και θα μας κάνει να καταλάβουμε και να εισέλθουμε σε όλη την αλήθεια. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού». (Ιωάν. 14:6). Μπορούμε να δούμε ότι η αλήθεια προέρχεται από τον Θεό, έτσι λοιπόν, η επιστροφή του Κυρίου θα φέρει σίγουρα την αλήθεια στους ανθρώπους, θα παραχωρήσει στους ανθρώπους ζωή, και θα τους δείξει την οδό. Επομένως, όσον αφορά το ζήτημα της αναμονής για την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να προετοιμάζουμε τα «πνευματικά μας αυτιά» και να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε ότι τη φωνή του Θεού είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μπορούμε επίσης να δούμε από την Βίβλο, μια παραβολή που ο Κύριος Ιησούς διηγήθηκε στους μαθητές: «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, όστις έκαμε γάμους εις τον υιόν αυτού· και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι». (Ματθ. 22:2-3). Και το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρει: «Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν» (Αποκ. 14:6). Ο Κύριος μας λέει ότι κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα στείλει τους υπηρέτες Του για να μας καλέσει στη γιορτή, δηλαδή, ο Θεός θα στείλει τους αγγελιαφόρους Του για να διαβιβάσουν το μήνυμα της επιστροφής του Κυρίου και να μας φέρουν αυτό το αιώνιο ευαγγέλιο. Αν μπορούμε να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε ταπεινά, να δεχθούμε και να υπακούσουμε όταν ακούσουμε ότι αυτά που μαρτυρούν είναι τα λόγια του Θεού, η φωνή του Κυρίου, θα χαιρετήσουμε την επιστροφή του Κυρίου.

2. Να ετοιμάσουμε μια καρδιά που αναζητά την αλήθεια με ανοιχτό πνεύμα

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. 5:3). «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή». (Ματθ. 5:6). «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν». (Ματθ. 5:8). «Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή».(Λουκ. 14:11). Εδώ, βλέπουμε πως ο Θεός ευαρεστείται με τον ταπεινό άνθρωπο, αυτόν που είναι σε θέση να αναζητά ταπεινά την αλήθεια και να υπακούει στον Θεό. Ιδιαίτερα στο σπουδαίο ζήτημα της επιστροφής του Κυρίου, όταν κάποιος μαρτυρά σε μας ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, και ότι έχει ακούσει τη φωνή του Κυρίου, πρέπει να έχουμε ταπεινή συμπεριφορά απέναντί του. Πρέπει να διερευνήσουμε με περιέργεια και ταπεινή καρδιά, και να χρησιμοποιήσουμε τα «πνευματικά μας αυτιά» για να ακούσουμε αν πρόκειται για τη φωνή του Κυρίου. Αυτό σημαίνει πραγματικά να «ετοιμάσουμε σοβαρά» τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας οδηγήσει, θα επιτρέψει ν' αναγνωρίσουμε τη φωνή Του και να καλωσορίσουμε την επιστροφή Του. Ο ευνούχος από την Αιθιοπία, αν και κατείχε υψηλή θέση και κύρος, ήταν σε θέση να ταπεινωθεί και να αναζητήσει από τον Φίλιππο. Με τη συναναστροφή και την μαρτυρία του Φίλιππου, αναγνώρισε τη φωνή του Θεού. Ως αποτέλεσμα, καλωσόρισε τον Κύριο Ιησού. Ο Νικόδημος, επίσης, άκουσε την ιστορία του Κυρίου Ιησού και ήταν σε θέση να αναζητήσει την αλήθεια με τον Κύριο Ιησού. Από τα λόγια του Κυρίου, κατάλαβε το μυστήριο της αναγέννησης. ... Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.

Συνεπώς, αν επιθυμούμε να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου, πρέπει να έχουμε μια καρδιά που αναζητά την αλήθεια με ανοιχτό πνεύμα, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, να αναγνωρίζουμε τη φωνή του Θεού μέσα από τον λόγο του Θεού, και να ακολουθούμε τα βήματα του Αρνίου. Εύχομαι όλοι οι αδελφοί και αδελφές μου, που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, να μπορέσουν να καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου σύντομα!

Ντα Ζάο

════ ♡♡♡ ════♡♡♡ ═════ ♡♡♡ ════ ♡♡♡

Προτεινόμενο: Οι 4 προφητείες στη Βίβλο σχετικά με την επιστροφή του Χριστού έχουν εκπληρωθεί

© 2018 Αντώνης Ιωάννου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε